Mặt bằng tầng 5 – 29 Park Kiara
Căn C2 Căn B1 Căn A(m) Căn A Căn C2 Căn B2 Căn D2 Căn B1 Căn E Căn F Căn C1 Căn D2 Căn B1 Căn D2m Căn D1 Căn C1 Căn C1m

Căn C2

Căn B1

Căn A(m)

Căn A

Căn C2

Căn B2

Căn D2

Căn B1

Căn E

Căn F

Căn C1

Căn D2

Căn B1

Căn D2m

Căn D1

Căn C1

Căn C1m