Bảng giá chung cư Park Kiara
Bảng hàng căn A Bảng hàng căn A(m) Bảng hàng căn B1 Bảng hàng căn B1 Bảng hàng căn B1 Bảng hàng căn B2 Bảng hàng căn C1 Bảng hàng căn C1(m)

Bảng hàng căn A

Tầng 6: VND 2,446,559,000

Tầng 9: VND 2,493,000,000

Tầng 12B: VND 2,561,900,000

Tầng 17: VND 2,639,100,000

Tầng 21: VND 2,742,100,000

Tầng 23: VND 2,788,500,000

Tầng 27: VND 2,870,900,000

Bảng hàng căn A(m)

Tầng 6: VND 2,525,000,000

Tầng 8: VND 2,582,000,000

Tầng 9: VND 2,571,300,000

Tầng 11: VND 2,563,000,000

Tầng 12: VND 2,588,700,000

Tầng 16: VND 2,691,700,000

Tầng 19: VND 2,769,000,000

Tầng 21: VND 2,820,500,000

Tầng 23: VND 2,866,800,000

Tầng 27: VND 2,949,200,000

Bảng hàng căn B1

Tầng 6: VND 3,203,800,000

Tầng 17: VND 3,380,600,000

Tầng 19: VND 3,431,100,000

Tầng 20: VND 3,456,400,000

Tầng 21: VND 3,481,600,000

Tầng 23: VND 3,527,100,000

Tầng 27: VND 3,607,900,000

Bảng hàng căn B1

Tầng 17: VND 4,031,400,000

Tầng 21: VND 4,136,400,000

Tầng 22: VND 4,162,700,000

Tầng 24: VND 4,204,700,000

Tầng 27: VND 4,267,700,000

Bảng hàng căn B1

Tầng 5: VND 3,178,100,000

Tầng 6: VND 3,243,300,000

Tầng 7: VND 3,208,400,000

Tầng 8: VND 3,278,800,000

Tầng 10: VND 3,225,700,000

Tầng 15: VND 3,311,400,000

Tầng 16: VND 3,336,700,000

Tầng 17: VND 3,361,900,000

Tầng 18: VND 3,387,200,000

Tầng 19: VND 3,412,400,000

Tầng 24: VND 3,528,536,000

Tầng 25: VND 3,548,800,000

Tầng 26: VND 3,569,000,000

Tầng 27: VND 3,589,200,000

Tầng 28: VND 3,609,400,000

Bảng hàng căn B2

Tầng 21: VND 3,352,600,000

Tầng 24: VND 3,418,300,000

Tầng 25: VND 3,438,500,000

Tầng 26: VND 3,458,700,000

Tầng 27: VND 3,478,900,000

Bảng hàng căn C1

Tầng 9: VND 4,370,310,000

Tầng 11: VND 4,318,800,000

Tầng 12B: VND 4,353,615,000

Tầng 23: VND 4,584,700,000

Tầng 24: VND 4,605,700,000

Bảng hàng căn C1(m)

Tầng 5: VND 3,903,200,000

Tầng 6: VND 3,980,600,000

Tầng 7: VND 3,934,100,000

Tầng 8: VND 4,052,700,000

Tầng 9: VND 4,026,900,000

Tầng 11: VND 3,995,900,000

Tầng 12: VND 4,021,700,000

Tầng 15: VND 4,098,900,000

Tầng 19: VND 4,201,900,000

Tầng 25: VND 4,341,000,000